ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

CuaPhat.COM (“chúng tôi”, “chúng ta” hay “CuaPhat”, tùy theo từng trường hợp) cung cấp Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây) cho quý khách, tùy thuộc vào các Điều Khoản Dịch Vụ sau đây (“ĐKDV”). ĐKDV này được áp dụng khi quý khách sử dụng dịch vụ CuaPhat nghĩa là quý khách chấp nhận ĐKDV này. Chúng tôi có thể cập nhật ĐKDV theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho quý khách, bao gồm cả bằng việc công bố các thay đổi trên hoặc thông qua Dịch Vụ, và quý khách đồng ý rằng việc quý khách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi ĐKDV được cập nhật hoặc thay đổi cấu thành sự chấp nhận và đồng ý của quý khách đối với việc bị ràng buộc bởi ĐKDV đã được cập nhật hoặc sửa đổi. Quý khách chịu trách nhiệm đối với việc đảm bảo rằng quý khách hiểu đầy đủ phiên bản ĐKDV mới nhất vào mọi thời điểm. Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi CuaPhat, quý khách và CuaPhat tại từng thời điểm sẽ phải tuân theo các chỉ dẫn và quy định được đăng tải áp dụng cho các dịch vụ đó mà các chỉ dẫn hoặc quy định đó có thể được đăng tải theo từng thời điểm. Tất cả các chỉ dẫn hoặc quy định đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi, mà chúng có thể được cập nhật theo từng thời điểm bằng cách đăng tải trên website này) và tại đây, chúng được kết hợp vào ĐKDV này bằng việc dẫn chiếu. Trong đa số các trường hợp, các chỉ dẫn và quy định là đặc thù cho các phần cụ thể của Dịch Vụ và sẽ giúp quý khách áp dụng ĐKDV cho phần cụ thể đó, nhưng trong trường hợp có sự không thống nhất giữa ĐKDV với bất cứ quy định hoặc chỉ dẫn nào, ĐKDV sẽ có hiệu lực áp dụng. CuaPhat và công ty mẹ và các công ty liên quan của CuaPhat cũng có thể cung cấp các dịch vụ khác mà chúng được điều chỉnh bởi các Điều Khoản Dịch Vụ khác, thì trong các trường hợp đó, ĐKDV này không được áp dụng cho các dịch vụ khác đó, nếu và trong phạm vi được loại trừ một cách rõ ràng bởi các Điều Khoản Dịch Vụ khác đó.

 1. MÔ TẢ DỊCH VỤ 

CuaPhat cung cấp cho người sử dụng quyền truy cập vào dịch vụ cầu nguyện, đăng ký sinh hoạt tâm linh và chương trình được gắn nhãn khác nhau (“Dịch Vụ”) thông qua mạng lưới của CuaPhat mà các tài sản này có thể được truy cập thông qua các phương tiện truyền thông hoặc thiết bị khác nhau hiện được biết tới hoặc sẽ được phát triển sau này. Quý khách cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ có thể bao gồm các quảng cáo và rằng các quảng cáo này là cần thiết để CuaPhat cung cấp Dịch Vụ. Quý khách cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ này có thể bao gồm một số thông tin liên lạc của CuaPhat, ví dụ như các thông báo về dịch vụ, các thông báo về quản trị và Bản Tin CuaPhat, và rằng các thông tin liên lạc này được coi là một phần không tách rời của thành viên CuaPhat và quý khách sẽ không thể từ chối nhận các thông tin này trừ khi quý khách chấm dứt tài khoản của mình. Theo đó, coi như quý khách đã chấp nhận không hủy ngang việc nhận các thông tin liên lạc đó trên cơ sở tiếp tục chừng nào quý khách còn duy trì tài khoản của quý khách. Trừ khi có quy định khác đi một cách rõ ràng, mọi tính năng mới làm gia tăng hoặc nâng cấp Dịch Vụ hiện tại, bao gồm cả việc đưa ra các tài sản mới của CuaPhat, đều phải tuân theo ĐKDV. Quý khách hiểu và đồng ý rằng CuaPhat không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, xóa bỏ, phân phối sai hoặc không lưu trữ các thông tin liên lạc hoặc các thông số thiết lập cá nhân của người sử dụng. Quý khách chịu trách nhiệm đối với việc có được quyền truy cập Dịch vụ, và quyền truy cập đó có thể liên quan tới việc trả phí cho bên thứ ba (chẳng hạn như phí dịch vụ Internet). Quý khách phải chịu trách nhiệm đối với các phí nói trên, bao gồm các phí liên quan tới việc phân phát hoặc hiển thị quảng cáo.

Các thông tin có trong Dịch Vụ hoặc liên quan tới bất cứ sản phẩm và dịch vụ nào nằm trong Dịch Vụ không được coi là lời đề nghị có giá trị ràng buộc bởi chúng tôi hoặc của một bên thứ ba tương ứng, nhưng có thể tạo thành lời mời để quý khách đặt mua hàng hay sử dụng dịch vụ. Đối với các hợp đồng liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của bất cứ một bên thứ ba nào mà chúng được cung cấp kèm theo như là một phần của Dịch Vụ, các hợp đồng đó sẽ được coi là đã ký kết khi chúng tôi hoặc bên thứ ba tương ứng đã chấp nhận đơn đặt hàng của quý khách cho các sản phẩm và dịch vụ đó hoặc đã cung cấp cho quý khách sản phẩm và dịch vụ theo đơn đặt hàng của quý khách.

 1. TRÁCH NHIỆM ĐĂNG KÝ CỦA QUÝ KHÁCH

Xem xét việc quý khách sử dụng Dịch Vụ, quý khách cam kết rằng quý khách hoặc (a) có đủ tuổi luật định để xác lập hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị ngăn cấm tiếp nhận các Dịch Vụ theo pháp luật hiện hành đối với địa điểm của quý khách hoặc theo phạm vi pháp luật liên quan khác, hoặc (b) quý khách đã có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của quý khách để sử dụng Dịch Vụ theo quy định và phù hợp với ĐKDV.

Quý khách cũng đồng ý: (a) cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân quý khách theo đúng hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký Dịch Vụ (“Dữ Liệu Đăng Ký”) và (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ Liệu Đăng Ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là hiện thời, đầy đủ, trung thực và chính xác. Nếu quý khách cung cấp bất cứ thông tin nào không phải là thông tin hiện thời, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu CuaPhat có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin hiện thời, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, CuaPhat có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của quý khách và từ chối bất cứ và toàn bộ việc sử dụng hiện tại hoặc trong tương lai đối với Dịch Vụ (hoặc bất cứ phần nào của Dịch Vụ). CuaPhat quan tâm tới sự an toàn và quyền riêng tư của tất cả những người sử dụng dịch vụ của mình, đặc biệt là trẻ em.

Bất kể các quy định như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách quyền truy cập một số phần của Dịch Vụ mà quý khách không cần phải đăng ký sử dụng. Trong trường hợp đó, việc nhận dạng của quý khách sẽ được dựa trên các phương tiện nhận dạng khác mà chúng tôi cho là thích hợp. Trong các trường hợp thích hợp, việc nhận dạng có thể được tiến hành dựa trên dữ liệu nhận dạng máy điện thoại di động hoặc việc đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ liên lạc của quý khách, ví dụ như số đăng ký thuê bao hoặc số MSISDN (số điện thoại) do người điều hành mạng của quý khách cung cấp. Quý khách đồng ý rằng thông tin đó có thể được thu thập và tiết lộ cho chúng tôi và có thể được sử dụng theo qui định của ĐKDV, bao gồm cả Chính Sách Quyền Riêng Tư được mô tả dưới đây.

 1. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CUAPHAT 

Dữ Liệu Đăng Ký và một số thông tin nhất định khác về quý khách phải tuân thủ theo đúng Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi mà Chính Sách Quyền Riêng Tư này được kết hợp vào và tạo thành một phần của bản ĐKDV này bằng việc dẫn chiếu. Bằng việc cung cấp hoặc tạo sẵn Dữ Liệu Đăng Ký và các thông tin khác đó về bản thân quý khách cho chúng tôi, quý khách đồng ý và xác nhận rằng chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba, như được quy định trong Chính Sách Quyền Riêng Tư, và quý khách chấp thuận việc sử dụng hoặc tiết lộ đó. Hơn nữa, quý khách đồng ý cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Đăng Ký của quý khách và / hoặc bằng việc sử dụng Dịch vụ, quý khách yêu cầu một cách rõ ràng việc nhận và đồng ý nhận các thông tin và tài liệu từ CuaPhat theo từng thời điểm. Để biết thêm chi tiết, xin xem toàn bộ phần chính sách quyền riêng tư của chúng tôi tại địa chỉ http://cuaphat.com/chinh-sach-quyen-rieng-tu/. Quý khách hiểu rằng thông qua việc sử dụng Dịch vụ của quý khách, quý khách đồng ý việc thu thập và sử dụng (như đã nêu trong mục Chính Sách Quyền Riêng Tư) thông tin này cho việc việc lưu trữ, xử lý và sử dụng bởi CuaPhat và các bên liên kết.

 1. TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU THÀNH VIÊN VÀ SỰ BẢO MẬT 

Quý khách sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Quý khách có trách nhiệm bảo mật mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra dưới việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của quý khách. Quý khách đồng ý (a) thông báo ngay cho CuaPhat về bất cứ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của quý khách hoặc bất cứ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) bảo đảm rằng quý khách luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. CuaPhat không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do quý khách không tuân thủ quy định tại Mục này.

 1. HÀNH VI CỦA THÀNH VIÊN 

Quý khách hiểu rằng tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình họa, video, thư, thẻ hoặc các tài liệu khác (“Nội Dung”), cho dù được đăng công khai hoặc được truyền đưa riêng, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Nội Dung đó. Điều này có nghĩa là quý khách, chứ không phải CuaPhat, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với toàn bộ Nội Dung mà quý khách tải lên, đăng. CuaPhat không kiểm soát hoặc theo dõi Nội Dung được đăng tải qua Dịch Vụ và, vì vậy, không bảo đảm về tính hợp pháp, chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của Nội Dung đó. Quý khách hiểu rằng bằng việc sử dụng Dịch Vụ, quý khách có thể tiếp xúc với Nội Dung gây khó chịu, không nghiêm túc hoặc có thể bị phản đối. Trong mọi trường hợp, CuaPhat hoặc các bên cấp phép, bên cung cấp, bên bán hàng, công ty mẹ hoặc các công ty liên quan, các đơn vị liên kết, các đại diện hoặc nhân viên có liên quan của chúng tôi, tùy từng trường hợp, sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào đối với mọi Nội Dung, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, bất cứ trường hợp nào tiếp xúc với Nội Dung gây khó chịu, không nghiêm túc hoặc có thể bị phản đối, mọi sai sót hoặc sơ suất trong Nội Dung, hoặc bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại dưới mọi hình thức phát sinh do việc sử dụng Nội Dung được đăng tải.

Quý khách đồng ý không sử dụng Dịch Vụ để:

(a) đăng tải, truyền đưa hoặc tạo sẵn theo phương thức khác bất cứ Nội Dung nào bất hợp pháp theo luật áp dụng đối với Dịch Vụ liên quan, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của những người khác, phá hoại, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu theo cách khác hoặc trái với lợi ích công cộng, trật tự công cộng hoặc sự hòa hợp dân tộc trong tất cả các phạm vi pháp lý có liên quan;

(b) gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất cứ hình thức nào;

(c) mạo nhận bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở người hướng dẫn hoặc người quản trị của CuaPhat, hoặc phát biểu sai trái hoặc thể hiện sai trái mối quan hệ của quý khách với của một cá nhân hoặc tổ chức;

(d) giả mạo tiêu đề hoặc ngụy trang thông tin nhận dạng theo cách khác để che giấu nguồn gốc của bất cứ Nội Dung nào được truyền đưa qua Dịch Vụ;

(e) tải lên, đăng, truyền đưa hoặc tạo sẵn theo phương thức khác bất cứ Nội Dung nào mà quý khách không có quyền cung cấp theo bất cứ luật nào hoặc theo bất cứ mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (ví dụ như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bí mật được biết đến hoặc tiết lộ trong các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ);

(f) đăng tải, truyền đưa hoặc tạo sẵn theo phương thức khác bất cứ Nội Dung nào vi phạm các bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất cứ bên nào;

(g) đăng tải, truyền đưa hoặc tạo sẵn theo phương thức khác các tài liệu quảng cáo, khuyến mại không theo yêu cầu hoặc không được phép, hoặc bất cứ dạng chèo kéo nào khác, trừ ở những nơi được dành riêng cho mục đích đó;

(h) sử dụng các “robot” hoặc bằng cách khác thu thập địa chỉ email của người khác từ trang của CuaPhat để‎ gửi những nội dung tự ‎ý hoặc trái phép;

(i) đăng tải, gửi email hoặc truyền tải nhiều lần cùng một nội dung, URL hoặc bài viết;

(j) phá rối luồng thông tin liên lạc bình thường, khiến màn hình “cuộn” nhanh hơn so với tốc độ những người sử dụng khác của Dịch Vụ có thể đánh máy, hoặc có hành động khác theo cách thức gây ảnh hưởng bất lợi tới khả năng của những người sử dụng khác trong việc tham gia các trao đổi tức thời;

(k) gây cản trở hoặc phá rối Dịch Vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với Dịch Vụ hoặc các máy chủ hoặc các mạng liên kết với Dịch Vụ, hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với Dịch Vụ;

(l) tham gia hoạt động bất hợp pháp hoặc cố ý hoặc vô ý vi phạm các điều luật, đạo luật, sắc lệnh, quy chế, nội quy hoặc quy tắc, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, các quy định, quy tắc, thông báo, chỉ thị hoặc hướng dẫn của bất cứ tổ chức hoặc cơ quan chức năng khác;

(m) cung cấp các hỗ trợ hoặc các nguồn tài liệu (hoặc để che giấu hoặc ngụy tạo về bản chất, vị trí, nguồn hoặc chủ sở hữu của các hỗ trợ hoặc nguồn tài liệu) cho bất cứ (các) tổ chức nào mà pháp luật không cho phép;

(n) nghe lén hoặc quấy rối người khác;

(o) phạm vào hành động gian lận hoặc trái pháp luật, cho dù có liên quan tới bất cứ bên thứ ba cung cấp sản phẩm và dịch vụ nào trên Dịch Vụ hoặc ở nơi khác và / hoặc

(p) thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về những người sử dụng khác có liên quan đến các hành vi và các hoạt động bị cấm được quy định tại các điều khoản từ a đến o trên đây.

Quý khách xác nhận rằng CuaPhat có thể hoặc không xem trước hoặc sàng lọc Nội Dung, nhưng CuaPhat và những người được chỉ định của mình có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) tùy theo quyết định của riêng mình xem trước, từ chối, di chuyển hoặc loại bỏ bất cứ Nội Dung nào được truyền đưa hoặc tạo sẵn qua Dịch Vụ. Không giới hạn các quy định nói trên, CuaPhat và những người được chỉ định của chúng tôi có quyền loại bỏ bất cứ Nội Dung nào (cho dù có do quý khách cung cấp hay không) mà chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng Nội Dung đó là trái pháp luật hoặc vi phạm ĐKDV hoặc bị cáo buộc là vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc có thể bị phản đối theo quan điểm riêng của chúng tôi, mà không phải chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào trước quý khách, đối với bất cứ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc loại bỏ đó. Quý khách đồng ý rằng quý khách phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan tới việc sử dụng bất cứ Nội Dung nào, bao gồm cả bất cứ sự tin tưởng nào vào độ chính xác, đầy đủ, hoặc hữu dụng của Nội Dung đó. Về vấn đề này, quý khách xác nhận rằng quý khách có thể không dựa trên bất cứ Nội Dung nào do CuaPhat thiết lập hoặc được cung cấp cho CuaPhat, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Hỏi Đáp CuaPhat và trong tất cả các phần khác của Dịch Vụ.

Quý khách xác nhận, cho phép và đồng ý rằng CuaPhat có thể tùy theo quyết định riêng của CuaPhat, truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin tài khoản của quý khách và Nội Dung nếu luật pháp yêu cầu thực hiện việc đó hoặc có lý do để tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý và thực thi pháp luật hoặc yêu cầu khác của chính quyền ; (b) thực hiện ĐKDV hoặc chứng mình quyền của chúng tôi hoặc để bảo vệ chính chúng tôi; (c) giải quyết các trường hợp khiếu nại rằng bất cứ Nội Dung nào là trái pháp luật vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc (d) phản hồi yêu cầu của quý khách về dịch vụ khách hàng; hoặc (e)bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của CuaPhat, người sử dụng của CuaPhat và công chúng.

Quý khách hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền đưa của Dịch Vụ, bao gồm cả Nội Dung của quý khách, có thể liên quan tới (a) việc truyền đưa qua nhiều mạng khác nhau; và (b) việc thay đổi cho phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị hoặc mạng kết nối.

 1. ĐÓNG GÓP CHO CUAPHAT

Bằng việc cung cấp ý kiến, đề nghị, tài liệu, và/hoặc đề xuất (“Đóng góp”) cho CuaPhat thông qua các trang đề nghị hoặc thông tin phản hồi của CuaPhat, quý khách xác nhận và đồng ý rằng: (a) Đóng góp của quý khách không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền; (b) CuaPhat không có nghĩa vụ giữ bí mật, rõ ràng hoặc ngụ ý, đối với các Đóng góp; (c) CuaPhat có quyền sử dụng hoặc tiết lộ (hoặc lựa chọn việc không sử dụng hoặc tiết lộ) các Đóng góp đó vì bất cứ mục đích gì, theo bất cứ cách thức nào, trên bất cứ phương tiện truyền thông nào; (d) CuaPhat có thể có những thứ tương tự với những Đóng góp đang trong quá trình xem xét hoặc phát triển; (e) Đóng góp của quý khách tự động trở thành tài sản của CuaPhat mà không có bất cứ nghĩa vụ nào của CuaPhat đối với quý khách; và (f) quý khách không có quyền hưởng bất cứ khoản thù lao hoặc bồi hoàn nào từ CuaPhat trong bất cứ trường hợp nào.

 1. BỒI THƯỜNG 

Quý khách đồng ý bồi thường và giữ cho CuaPhat và công ty mẹ và các công ty liên quan, các nhân viên, các đối tác, các bên cung cấp, bên bán hàng, các bên đồng thương hiệu, các bên cấp phép của CuaPhat, được vô hại đối với các khiếu kiện hoặc yêu cầu, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, do bất cứ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ Nội Dung mà quý khách cung cấp, đăng tải, truyền đưa hoặc tạo sẵn theo cách thức khác qua Dịch Vụ, việc quý khách sử dụng Dịch Vụ, việc quý khách kết nối tới Dịch Vụ, việc quý khách vi phạm ĐKDV hoặc việc quý khách vi phạm bất cứ quyền của bất cứ người nào khác, hoặc việc quý khách vi phạm luật pháp hiện hành.

 1. KHÔNG BÁN LẠI DỊCH VỤ 

Quý khách đồng ý không sao chép, tái bản, sao chụp, bán, kinh doanh, bán lại hoặc khai thác vì bất cứ mục đích thương mại nào, bất cứ phần nào của Dịch Vụ, việc sử dụng Dịch Vụ, hoặc truy cập vào Dịch Vụ.

 1. SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ 

CuaPhat bảo lưu quyền, tại bất cứ thời điểm nào và tại từng thời điểm, sửa đổi, ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch Vụ (hoặc bất cứ phần nào của Dịch Vụ) cho dù có hoặc không có thông báo. Quý khách đồng ý rằng CuaPhat không có nghĩa vụ trước Quý khách hoặc bất cứ bên thứ ba nào đối với bất cứ điều chỉnh, sự tạm ngưng hoặc không tiếp tục cung cấp Dịch Vụ.

 1. CHẤM DỨT 

Quý khách đồng ý rằng CuaPhat có thể, tùy theo các trường hợp cụ thể và không cần thông báo trước, chấm dứt ngay lập tức thỏa thuận được thiết lập theo ĐKDV này và chấm dứt tài khoản CuaPhat của quý khách, bất cứ địa chỉ email liên quan nào, và quyền truy cập vào toàn bộ hoặc bất cứ phần nào của Dịch vụ, Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn ở, (a) sự vi phạm hoặc xâm phạm hoặc sự vi phạm hoặc xâm phạm được dự liệu nào đối với ĐKDV hoặc các thỏa thuận được kết hợp hoặc các hướng dẫn của chính quyền hoặc luật áp dụng khác, (b) theo yêu cầu bởi việc thực thi pháp luật hoặc bởi các cơ quan có thẩm quyền khác, (c) yêu cầu của quý khách (xóa bỏ tài khoản tự khởi tạo ban đầu), (d) không tiếp tục hoặc thay đổi cơ bản đối với Dịch vụ (hoặc bất cứ phần nào của Dịch Vụ), (e) các vấn đề không mong muốn về kỹ thuật hoặc an ninh, (f) không hoạt động trong thời gian dài, (g) chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng quý khách đang sử dụng hoặc dự định sử dụng Dịch Vụ để tham gia các hoạt động lừa đảo hoặc bất hợp pháp, và/hoặc (h) không thanh toán bất cứ khoản phí nào mà quý khách phải gánh chịu liên quan đến Dịch vụ. Việc chấm dứt sử dụng tài khoản CuaPhat của quý khách bao gồm (a) xóa bỏ quyền truy cập vào tất cả các đề nghị trong phạm vi Dịch vụ, (b) xóa bỏ mật khẩu và tất cả các thông tin, tập tin liên quan và các nội dung liên kết với hoặc nằm trong tài khoản của quý khách (hoặc bất cứ phần nào của chúng), và (c) chặn việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Ngoài ra, quý khách đồng ý rằng tất cả các việc chấm dứt có lý do được thực hiện theo quyết định riêng của CuaPhat và rằng CuaPhat không chịu trách nhiệm trước quý khách hoặc bất cứ bên thứ ba nào đối với bất cứ việc chấm dứt nào tài khoản của quý khách.

 1. GIAO DỊCH VỚI CÁC NHÀ QUẢNG CÁO

Dịch Vụ cũng có thể bao gồm việc tiếp cận tới các sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ ba độc lập, hoặc trực tiếp hoặc qua các đường liên kết tới các trang web được điều hành bởi các bên quảng cáo đó. Việc trao đổi qua lại và các giao dịch kinh doanh của quý khách với, hoặc việc quý khách tham gia vào các chương trình quảng bá của các nhà quảng cáo được tìm thấy trên hoặc qua Dịch Vụ, bao gồm cả việc thanh toán và giao hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan, và bất cứ các điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc xác nhận nào khác liên quan tới các giao dịch đó, chỉ là giữa quý khách và các nhà quảng cáo đó, ngay cả trong trường hợp có sự liên quan tới bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cùng gắn nhãn với chúng tôi, mà có thể bao gồm cả các thương hiệu của chúng tôi. Quý khách đồng ý rằng CuaPhat hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ gì đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới mọi hình thức, phát sinh do các giao dịch đó hoặc do sự hiện diện của các nhà quảng cáo đó trên Dịch Vụ.

 1. CÁC LIÊN KẾT 

Dịch Vụ có thể cung cấp, hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp, các liên kết tới các nguồn hoặc các trang World Wide Web. Bởi vì CuaPhat không kiểm soát các trang web và các nguồn đó, nên quý khách xác nhận và đồng ý rằng CuaPhat không chịu trách nhiệm về tính sẵn có của các trang web hoặc nguồn bên ngoài đó, và không xác nhận và cũng như không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ gì đối với bất cứ Nội Dung nào, quảng cáo, các sản phẩm, hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc các nguồn đó. Quý khách cũng xác nhận và đồng ý rằng CuaPhat sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất cứ thiệt hại hoặc tổn thất nào bị gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan tới việc sử dụng hoặc sự tin tưởng vào bất cứ Nội Dung, các sản phẩm hoặc dịch vụ nào sẵn hoặc thông qua bất cứ trang web hoặc nguồn đó.

 1. QUYỀN SỞ HỮU CỦA CUAPHAT

Quý khách xác nhận và đồng ý rằng Dịch Vụ và bất cứ phần mềm cần thiết nào được sử dụng liên quan đến Dịch Vụ (“Phần Mềm”) đều chứa thông tin độc quyền và bí mật, được bảo vệ bởi luật pháp về sở hữu trí tuệ và các luật liên quan khác. Quý khách cũng xác nhận và đồng ý rằng Nội Dung được chứa trong các quảng cáo tài trợ hoặc thông tin được giới thiệu cho quý khách qua Dịch Vụ hoặc bởi các nhà quảng cáo được bảo hộ bản quyền, nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, bằng sáng chế hoặc các quyền sở hữu và luật pháp.

CuaPhat cấp phép và quyền mang tính cá nhân, không thể chuyển giao và không độc quyền cho quý khách để sử dụng mã đối tượng. Quý khách đồng ý không điều chỉnh Phần Mềm theo bất cứ cách hoặc hình thức nào, cũng không sử dụng các phiên bản được sửa đổi của Phần Mềm, bao gồm (nhưng không giới hạn đối với) cho các mục đích giành được quyền truy cập trái phép vào Dịch Vụ. Quý khách đồng ý không truy cập Dịch Vụ theo bất cứ phương tiện nào không phải qua giao diện mà CuaPhat cung cấp cho quý khách sử dụng để truy cập Dịch Vụ đó.

 1. KHƯỚC TỪ BẢO ĐẢMQuý khách hiểu rõ và đồng ý rằng:

(a) CuaPhat và công ty mẹ, các công ty liên quan, các đơn vị liên kết, các nhân viên, đối tác, các bên cấp phép, bên cung cấp và bên bán hàng của CuaPhat không bảo đảm rằng (i) dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của quý khách, (ii) dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, (iii) dịch vụ sẽ có thể truy cập được tại bất kỳ thời điểm nào hoặc tại từng thời điểm qua kênh mà quý khách lựa chọn hoặc sử dụng, (iv) thông tin, nội dung hoặc các quảng cáo có trong dịch vụ, được cung cấp qua dịch vụ, hoặc được kết nối, tải xuống hoặc truy cập từ hoặc qua dịch vụ (“Tài liệu”), hoặc kết quả có thể nhận được từ việc sử dụng dịch vụ, sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy, (iv) chất lượng của bất cứ sản phẩm, dịch vụ, thông tin, hoặc tài liệu khác nào được mua hoặc nhận được qua dịch vụ (“sản phẩm”) sẽ đáp ứng được sự mong đợi của quý khách, và (v) bất kỳ sai sót nào trong phần mềm sẽ được hiệu chỉnh.

(b) Bất cứ sự tin cậy đối với hoặc việc sử dụng bất kỳ tài liệu nào là theo quyết định của riêng quý khách và là rủi ro của riêng quý khách. Chúng tôi bảo lưu quyền, tùy theo quyết định của riêng chúng tôi và không có bất kỳ nghĩa vụ nào, thực hiện việc cải tiến hoặc hiệu chỉnh bất cứ sai sót hoặc sơ suất nào trong bất kỳ phần nào của dịch vụ hoặc tài liệu. Chúng tôi khước từ rõ ràng bất kỳ và mọi bảo đảm, rõ ràng hoặc ngụ ý về tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, liên quan tới bất kỳ tài liệu hoặc sản phẩm nào.

(c) Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống hoặc nhận được bằng cách khác qua việc sử dụng dịch vụ được truy cập theo quyết định của riêng quý khách và là rủi ro của riêng quý khách, và quý khách sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại cho hệ thống máy tính hoặc thiết bị của quý khách hoặc việc mất các dữ liệu do việc tải xuống tài liệu đó.

 1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM 

Quý khách hiểu rõ ràng và đồng ý rằng CuaPhat và công ty mẹ và các công ty liên quan, các đơn vị liên kết, các nhân viên, đại diện, đối tác và các bên cấp phép không chịu trách nhiệm trước quý khách đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, thứ phát hoặc điển hình, hoặc đối với bất cứ tổn thất nào về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng, dữ liệu, danh tiếng hoặc các tổn thất vô hình khác, bất kể CuaPhat hoặc các bên cấp phép, các bên cung cấp, bên bán hàng, công ty mẹ và các công ty liên quan, các đơn vị liên kết, các nhân viên, tùy theo từng trường hợp, đã được tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó, phát sinh từ: (i) dịch vụ, các tài liệu và các sản phẩm; (ii) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng được dịch vụ; (iii) chi phí mua các hàng hóa và dịch vụ thay thế xuất phát từ bất kỳ hàng hóa, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ nào được mua hoặc các thông điệp nhận được hoặc các giao dịch được thực hiện thông qua hoặc từ dịch vụ; (iv) việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi các dữ liệu hoặc việc truyền đưa hoặc dữ liệu của quý khách; (v) phát biểu hoặc hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên dịch vụ hoặc việc sử dụng được thực hiện bởi bất cứ bên thứ ba nào đối với nội dung được truyền đưa hoặc tạo sẵn trên dịch vụ; (vi) bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được giới thiệu hoặc các thông điệp được gửi hoặc nhận bằng cách sử dụng dịch vụ; hoặc (vii) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới dịch vụ, tài liệu hoặc sản phẩm.

 1. CÁC NGOẠI LỆ VÀ GIỚI HẠN

Quý khách xác nhận rằng các khước từ và ngoại lệ về trách nhiệm pháp lý được quy định thể hiện sự phân bổ công bằng và hợp lý về các rủi ro và lợi ích của thỏa thuận giữa quý khách và chúng tôi, trên cơ sở xem xét tất cả các yếu tố có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở giá trị của sự đáp lại mà quý khách cung cấp cho chúng tôi, tình trạng có sẵn và chi phí bảo hiểm đối với các rủi ro nói trên. Quý khách cũng đồng ý rằng các khước từ và các giới hạn này có thể được thực thi trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép.

 1. LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 

Nếu quý khách có ý định thiết lập hoặc tham gia bất cứ dịch vụ nào, nhận hoặc yêu cầu bất cứ tin tức, thông điệp, cảnh báo hoặc các thông tin khác từ Dịch Vụ liên quan. Dịch Vụ được cung cấp chỉ cho các mục đích thông tin, và không có Nội Dung nào trong Dịch Vụ nhằm mục đích giao dịch thương mại hoặc đầu tư cũng như sẽ tạo thành bất cứ ý kiến tư vấn cụ thể nào cho quý khách. Quý khách đồng ý rằng quý khách chịu trách nhiệm một cách riêng rẽ và tuyệt đối đối với tất cả các quyết định giao dịch thương mại hoặc đầu tư do quý khách đưa ra. CuaPhat và các bên cấp phép sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ gì đối với sự chính xác, tính hữu dụng hoặc tình trạng có sẵn của bất cứ thông tin nào, và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ gì đối với các quyết định về giao dịch thương mại hoặc đầu tư dựa trên thông tin đó.

 1. THÔNG BÁO 

CuaPhat có thể cung cấp cho quý khách các thông báo, bao gồm cả các thông báo về các thay đổi đối với ĐKDV thông qua thư điện tử, thư thông thường hoặc đăng trên Dịch Vụ. Quý khách đồng ý rằng các thông báo bằng thư điện tử hoăc thư thường đó, và việc hiển thị thông báo và các liên kết tới thông báo cho quý khách nói chung trên Dịch Vụ sẽ cấu thành việc thông báo đầy đủ và tương xứng cho quý khách về các vấn đề có trong thông báo đó. Quý khách cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện quy trình đối với quý khách bằng thư thường tới địa chỉ mà quý khách cung cấp khi đăng ký với CuaPhat hoặc bằng bất cứ phương tiện nào khác được luật pháp cho phép.

 1. THÔNG TIN CHUNG 

Thỏa thuận toàn bộ. ĐKDV (và các thỏa thuận và các chính sách được kết hợp vào ĐKDV này) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý khách và CuaPhat, và sẽ điều chỉnh việc sử dụng của quý khách đối với Dịch Vụ, thay thế cho bất cứ ghi nhớ, phát biểu, tuyên bố và thỏa thuận nào trước đây giữa quý khách và CuaPhat liên quan đến Dịch Vụ. Để tránh sự nghi ngờ, trừ phạm vi được CuaPhat được công bố như quy định trên, chỉ quý khách và chúng tôi là các bên tham gia ĐKDV. Quý khách cũng có thể phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện bổ sung mà chúng có thể được áp dụng khi quý khách sử dụng hoặc mua một số dịch vụ CuaPhat, dịch vụ liên kết.

Khước Từ và Tính Riêng Biệt. Việc CuaPhat không thi hành hoặc thực hiện bất cứ quyền hoặc quy định nào của ĐKDV không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất cứ quy định nào của ĐKDV bị tòa án có thẩm quyền cho là vô hiệu, thì các bên vẫn đồng ý rằng tòa án nên cố gắng thừa nhận ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản là có hiệu lực và giải thích quy định đó theo phạm vi tối đa mà luật pháp cho phép để điều khoản đó có hiệu lực và có thể thực thi, và các quy định khác của ĐKDV vẫn giữ nguyên hiệu lực và tính thực thi.

Không Có Quyền Còn Tồn Tại và Tính không Chuyển Giao. Quý khách đồng ý rằng tài khoản CuaPhat của quý khách là không thể chuyển giao và bất cứ quyền nào đối với tài khoản của quý khách hoặc nội dung trong tài khoản của quý khách cũng đều chấm dứt ngay khi quý khách qua đời. Ngay khi nhận được bản sao giấy chứng tử, tài khoản của quý khách có thể bị chấm dứt và toàn bộ nội dung trong đó cũng sẽ được xóa bỏ vĩnh viễn.

Quy Định về các Giới hạn. quý khách đồng ý rằng cho dù bất cứ quy định hoặc luật nào quy định khác đi, bất cứ yêu cầu hoặc việc khiếu kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng Dịch Vụ hoặc ĐKDV phải được thực hiện trong vòng một (1) năm sau khi yêu cầu hoặc nguyên nhân của việc khiếu kiện đó phát sinh hoặc sẽ vĩnh viễn không được thực hiện yêu cầu hoặc khiếu kiện đó nữa.

Đề mục của các phần trong ĐKDV chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc tham chiếu và không có giá trị pháp lý hoặc hợp đồng.

 1. VI PHẠM 

Xin vui lòng thông báo bất cứ trường hợp vi phạm nào đối với ĐKDV cho Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi.

Lên đầu trang